Công ty cổ phần bao bì Fuji

Khách hàng tại Hà Nội
MUTO (Japan)

MUTO (Japan)

Katolec Viet nam (Japan)

Katolec Viet nam (Japan)

Khách hàng tại Hải Phòng
Kein Hing Muramoto (Japan)

Kein Hing Muramoto (Japan)

JURARON INDUSTRIES (Japan)

JURARON INDUSTRIES (Japan)

Meiko (Japan)

Meiko (Japan)

Kyocera (Japan)

Kyocera (Japan)

Kyowa Vietnam (Japan)

Kyowa Vietnam (Japan)

Katahata (Japan)

Katahata (Japan)

Khách hàng tại Hải Dương
Shinheung (Korea)

Shinheung (Korea)

Mizuho Spring Viet Nam (Japan)

Mizuho Spring Viet Nam (Japan)

Khách hàng tại Bắc Ninh
SANCHINE (China)

SANCHINE (China)

KH ELTEC (Korea)

KH ELTEC (Korea)

TENMA (Japan)

TENMA (Japan)